ANDLIG VETENSKAP – FINNS DET? Del 17

ANDLIG VETENSKAP – FINNS DET? Del 17 

kṛṣṇavarṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstrapārṣadam I

yajñaiḥ saṅkīrtanaprāyair yajanti hi sumedhasaḥ        II 32II

Högt begåvade människor, besjunger i Kali Krishna,

Han är Krishna om ej svartblå, följd av parafernalia. -32       Bha. XI. 5. 32

Meningen i strofen är att under vår mörka tidsålder (Kali) lovprisar högt begåvade människor Krishna i gestalt av Krishna Caitanya. Strofen säger att han är Krishna, om ej svartblå, eller den färg som Krishna bar i sin tidigare uppenbarelse på jordan. Denne Krishna Caitanya fans på jordan under 49 år för ca 500 år sen i West Bengal. Hans uppebarlese förutspåddes på åtskilliga ställen i urkunderna redan ca 4500 år tidigare, – bl.a. i denna strof som Jiva väljer att inleda med.

De omständigheter och sammanhang som hittills hindrat oss från relationen till Krishna, kan kräva långa och många förutsättningar för att bryta. Min första bhakti-yoga-lärare, Walther Eidlitz eller Vāmandas, som Tobynitai fick nåden att leva med under nästan fyura år,  sa ofta om just bhaktiyoga: ‘Det är tjänande, igenkännande gudskärlek!’ 

Just ‘igenkännadet’ innebär att alla har, har haft och glömt relationen  till Kṛṣṇa, Rādhā, Paramātman (‘Översjälen’), eviga följeslagare mm. Glömska i den andlösa jakten på lycka i förgänglighetsvärlden (saṁsāra) under otaliga födelser, liv och död. ‘Juvelen’ i oss har glömt sig själv, sin tillhörighet och funktion, mer eller mindre gradvis, under identifikationen med tallösa kropparoch illusoriska personligheter.

Förutsättningar för att bryta ‘sömnen’ finns i Bhāgavatam (Śrīmad Bhāgavata Mahā Purāṇam) i form av historiska händelser, inspirerade och uttryckta av Kṛṣṇas avatāras.

 En gång under ett sk Brahmā-dygn, – en sk kalpa eller tidsålder som omfattar så pass lång tid som 8.640.000.000 jordeår, – kommer Kṛṣṇa Själv i sin ursprungliga, tvåarmade och extremt vackra gestalt ner på Jorden tillsammans med hela sin parafernalia, dvs alla sina eviga följeslagare, ornament, vapen, symboler och tecken, – sāṅgopāṅgāstrapārṣadam, dvs sa-aṅga-upa-aṅga-astra-pārṣadam, – begrepp som alltså ingår i första strogen i Śrīla Jīva Gosvāmīs Sex Sandarbhas. 

Denna extremt sällsynta händelse ska ha inträffat för ca 5300 år sedan då Kṛṣṇa uppenbarade sig i Indien under 125 år och påverkade alla aspekter av landet, – språk, historia, politik, ekonomi osv. Tiden var i slutet av den sk dvāpara-yuga (som omfattar 864.000 jordeår) då människan började förstå den mentala och mycket subtila energiformen (sūkṣmabhūta) samt känslor, lust, ego, eller det mänskliga sinnelaget. Dylika mentala funktioner (ungefär: psykologi) började få mer och mer utrymme på bekostnad av andliga insikter och färdigheter.

 När Kṛṣṇa uppenbarade sig denna gång på jorden, så överskred han faktiskt det vanliga mönstret för avatāras pga av speciella omständigheter och återkom redan 4500 år senare, under kaliyuga i gestalt av Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhū. Caitanya blev Kṛṣṇas sk yugāvatāra under kaliyuga, – den mörka tidsåldern om 432.000 jordeår, den tid då människan i allmänhet enbart begriper sig på materiell energi, – kroppar, saker och ting och grälar om resten. Med andra ord: den tid vi lever i nu! ‘En männsika eller vilken varelse som helst består enbart av fysik och kemi’.  ‘Allting tilldrar sig i hjärnan, någon anna energiform finns inte’. Människor och djur är som saker och ting, dvs objekt med skillnaden av biologiskt kiv’, ‘Den ends wanna vetenskapen är naturvetenskapen’, osv.

Sitauationen på jorden under kaliyuga blir långsamt värre och värre. Uppe i himlavärldarna och bland andligt medvetna människor är de fyra tidsepokerna ingenting märkvärdigare än våra fyra årstider.

Krishna säger själv exempelvis i Bhagavad Gītā (IV. 8):

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām 

dharmasaṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge II8II

Första ordet i strofen (paritrāṇāya) kommer från ordroten √tṝ som betyder bl.a. tro, transportera, traversera, rädda mm. Denna rot finns i t.ex. avatāra, mantra, tantra. Så t.ex mantra kan korrekt översättas till ‘människoräddare’. Begreppet paritrāṇa betyder befrielse, beskydd och står här i dativ, vilket ger betydelsen ‘för att befria’ (ett uttryck som ju återkommer i många psalmer och andra religiösa sammanhang). Sādhūnāṁ är genitiv pluralis av sādhū som betyder en vis eller rättfärdig människa. Sādhanam betyder disciplin, andlig övning, praktik mm, medan Sādhaka betyder lärjunge eller någon som underkastar sig disciplin.

Första kvarten (om åtta stavelser) av strofen kan alltså översättas till:

‘För att befria de goda’. Denna första kvart av strofen kallas eneklt för A. Nästa kvart, alltså B, börjar också med en dativform vināśāya av vināśa (förintelse) och betyde alltså ‘för att förinta’. Roten √naś betyder förinta. Ca betyder oftast bara och. Ordet duṣkṛtām är också en genitivpluralform. Här finns roten √kṛ – göra, som finns i mängder av ord och uttryck, t.ex. karma. Här tillsammans med prefixet duṣ som innebär ‘dålig’ kṛta – handling. Pluralformen innebär ‘de som gjort dåliga handlingar’, – eller kortfaatta ‘de onda’. Givetvis gäller ont och gott alla människor, oaktat somliga gör fler goda gärningar än andra. Så B kan översättas till: ‘för att förgöra de onda’. Sen kommer C: dharmasaṁsthāpanārthāya som utgör en ordsammansättning (samāsa) av orden dharma, saṁsthāpana och arthāya. Återigen en dativform som återfinns i slutet av uttrycket i och med arthāya och således ger hela uttrycket betydelsen ‘för att’. Dharma betyder rätten, ordningen, och med tillägget sanātana dharma – andlig vetenskap.  Saṁsthāpana betyder återställning och artha syftet. Så C kan bli: ‘För att återställa rätten’. Sista kvarten, börjar med första person presens singularis, dvs sambhavāmi av √bhū – vara, bli, finnas, uppenbaras, födas mm, – alltså här i betydelsen ‘jag föds, uppenbaras, träder in’. Slutorden i strofen ‘yuge yuge’ är en sk lokativform av substantivet yuga som betyder tidsålder. Vi kan versifiera och poetisera antalet stavelser (som är åtta) i varje kvart och i möjligaste mån återge versmåttet anuṣṭhubh på vårt språk,  svenska och får då hela strofen ex.s:

För att de goda befria, För att de onda förgöra,

För att rätten återställa, Föds jag åter från tid til tid  II IV. 8 II

KOMMENTAR

Det är ju bara att se sig omkring i världen lite, så förstår man att människan är den varelse som förstör vår fina planet, dels genom ständiga etniska eller religiösa krig, dels genom kortsiktig exploatering av jordens resurser. Det man inte förstår utan att studera urkunderna, är att detta förlopp upprepas precis som alla trauma tenderar att göra. ‘Svinhugg går igen’, heter det i folkmunnen. De dogmer och religiösa principer man slåss om är i grund och botten enbart förvrängda översättningar av den vediska, andliga vetenskapen som är helt utan bedrägeri och är till för alla människor.

 Śrīla Jīva Gosvāmī (i forts Jīva) var både utomordentligt skriftlärd och i högsta grad deltagare i den andligt vetenskapliga traditionen. Han använder denna strof, (alltså den tidigare citerade stofen ur Elfte Boken, kapiel fem, strof nr 32) som sk maṅgalācaraṇa som innebär:

  1. en vädjan eller åkallan om välsignelse, lycka och framgång med verket,
  2. en definition av syftet med verket och
  3. vördnadsbetygelser till (i detta fall) Kṛṣṇa Caitanya.

Strofen kommer som sagt från elfte boken i Bhāgavatam, som är den centrala urkund som de sex Bhāgavata Sandarbhas kommenterar och  förklarar Jīvas andligt vetenskapliga skicklighet gjorde att han inte kommenterade hela Bhāgavatam från början till slut, utan knöt sammman (sandarbha) strofer här och var för att bevisa sitt syfte, nämligen vedas, purāṇas och itihāsas absoluta auktoritet som śabda pramāṇa, dvs översinnlig kunskap som vi kallar andlig vetenskap. 

Gott slut och Gott Nytt År önskar Tobynitai